Priser

Advokatsalæret

Advokatens beregning av salær/kostnad for bistand bestemmes først og fremst av nødvendig tidsforbruk. Det tas også hensyn til hva klienten har oppnådd gjennom bistanden. Advokat Ljosås ordinære timepris er fra kr. 1.300,- til 2.000,- før mva. Totalt blir dette timepris fra kr. 1.625,- til 2.500,- inkludert 25% mva.

Forsikringsdekning

Innboforsikring eller andre forsikringer kan i endel saker dekke deler av advokatutgiftene. Det er vanligvis først fra det blir klart at partene er uenige, for eksempel ved at motparten protesterer skriftlig på et krav, at forsikringsdekning starter.  Man må ofte betale egenandel på feks 3.000,- eller 4.000,- kr, pluss 20% av resten av advokatutgiftene selv. Forsikringene dekker vanligvis en andel opp til et maksbeløp, feks 100.000,- kr. Hva som omfattes av din innboforsikring, husforsikring, bilforsikring eller annen forsikring står gjerne under overskriften rettshjelpsdekning i forsikringsvilkårene.

Såkalte «Advokatforsikringer» er forsikringer som endel har gjennom sitt fagforbund, eller har tegnet selv. De gir ofte inntrykk av at man må bruke bestemte advokater som har tilknytning til forsikringen, men man kan normalt selv velge advokat.

Hvis saken man trenger advokathjelp til vil innebære mer kostnader enn slike innledende egenandeler, kan advokaten bistå med å avklare om forsikringene man har kan dekke noe advokatutgifter i saken.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. I noen sakstyper har man rett til fri rettshjelp uavhengig av hvor høy inntekt og formue man har, og da betaler man heller ikke egenandel. I de fleste sakstyper har man bare rett til fri rettshjelp hvis man har bruttoinntekt under kr. 350.000,- som enslig, eller kr. 540.000,- samlet for ektefeller eller andre med felles økonomi, og formue under kr. 150.000,-. Disse inntektsgrensene gjelder fra 1.1.2023, og var før dette enda lavere. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fri sakførsel gjelder saker for domstolene mens fritt rettsråd gjelder annen juridisk hjelp.

Hvis du får fri rettshjelp, skal du oftest betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel. I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2023 er kr. 1.140,-). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene, opptil maks åtte ganger salærsatsen (som blir kr 9.120,-). Det er advokaten som krever inn egenandelen.

For å avklare om du har rett til fri rettshjelp trenger advokaten oftest kopi av lønnslipper og annen dokumentasjon av inntekt og formue.

Personvern

Personvernerklæring for Advokat Ljoså

Sist endret: 30.05.2020

Denne personvernerklæringen gjelder for Advokat Ljoså. Advokat Ljoså tilbyr advokattjenester til privatpersoner, næringsliv og offentlige institusjoner. For å kunne gjøre jobben som advokat og oppfylle virksomhetens formål, er Advokat Ljoså avhengig av å benytte flere personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Advokat Ljoså samler inn og bruker bestemte personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet her (personopplysningsloven § 19 og EUs personvernforordning The General Data Protection Regulation («GDPR») artikkel 13) og generell informasjon om hvordan Advokat Ljoså behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, første avsnitt og GDPR artikkel 14).

Behandlingsansvarlig for behandling av personvernopplysninger er advokat Tone Ljoså. Du finner kontaktinformasjonen hennes i pkt. 9.

1 Hvem Advokat Ljoså behandler personopplysninger om

Denne personvernerklæringen retter seg mot Advokat Ljosås behandling av personopplysninger om følgende personer:

  • Privatkunder
  • Klienter i straffesaker
  • Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter
  • Kontaktpersoner hos mine leverandører og samarbeidspartnere
  • Personer som er involvert i saker jeg bistår i
  • Andre personer som er omtalt i saksdokumenter jeg får tilgang til

2 Hvilke personopplysninger som innhentes/behandles

Hvilken informasjon som innhentes varierer avhengig av sakstype, og det innhentes kun informasjon som er relevant for den bistand som skal ytes og som på forhånd er avklart med klienten. Foruten direkte personalia og kontaktinformasjon, innhentes eksempelvis finansiell informasjon, informasjon fra offentlige registre, helseopplysninger, straffesaksopplysninger, med mer.

3 Formål, typer personopplysninger og rettslig grunnlag

Nedenfor har er det gitt en oversikt over hvilke formål Advokat Ljoså behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger som behandles og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Etablering av klientforhold:

Når Advokat Ljoså kontaktes av en klient med forespørsel om å ta et oppdrag, foretas en uavhengighetssjekk internt (konfliktavklaring) før det eventuelt sies ja til oppdraget. Uavhengighetssjekken tjener et legitimt formål og har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Konfliktsjekk av privatkunder omfatter som regel fullt navn og hva slags saksområde saken gjelder. Generelt sett vil ikke konfliktsjekk på vegne av virksomhetskunder innebære behandling av personopplysninger. I tilknytning til etableringen av et klientforhold vil vi foreta en kundekontroll i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven der det er aktuelt med overføring av midler mellom klient og andre. Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c. Dersom vi kan ta oppdraget, registreres kontaktinformasjon. Registreringen av kontaktopplysninger er for privatkunder nødvendig for å kunne inngå avtale med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. For virksomhetskunder bygger registreringen av kontaktopplysninger på en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Sakshåndtering:

Enkelte advokatoppdrag innebærer at vi får tilgang til personopplysninger om parter eller andre enkeltpersoner som berøres av en sak. Slike opplysninger kan fremkomme av dokumenter klienten oversender eller annen korrespondanse i saken. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med oppdrag for virksomhetskunder er forankret i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). I noen saker får vi også tilgang til sensitive personopplysninger, f.eks. helseopplysninger eller straffedommer og lovovertredelser. I slike tilfeller har behandlingen av opplysningene hjemmel i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav), jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11.

Telefon og e-post:

Advokat Ljoså benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å ivareta kundenes interesser. Advokat Ljoså har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over (se «Sakshåndtering») og under i punkt 5 («Lagring av personopplysninger»). Advokaten benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte advokat er ansvarlig for å arkivere relevant e-post tilhørende den enkelte sak, og ellers slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Kunnskapsforvaltning:

Vi kan utarbeide sammenstillinger av eksempeldokumenter og rettsavgjørelser der partsopplysninger fjernes forsvarlig før dokumentkopi lagres/samles. Behandlingsgrunnlaget er vår interesse i å nyttiggjøre utarbeidet kunnskap i videre rådgivning, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining).

Klientadministrasjon

Det opprettes egne saksmapper for oppdrag som utføres på vegne av klienten. Tid og kostnader som er påløpt på en sak registreres i vårt regnskapssystem. For virksomhetskunder er det vi gjør i forbindelse med klientadministrasjon hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining), mens det for privatkunder anses som en nødvendig del av det å oppfylle avtalen med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Lagring og oppbevaring av saksdokumenter:

Advokat Ljoså oppbevarer saksdokumenter i 10 år etter at oppdraget er avsluttet. Lagring i det angitte tidsrommet er vurdert som nødvendig av hensyn både til klienten og for vår egen del, siden det i ettertid kan komme opp spørsmål eller en tvist hvor den informasjonen som er lagret på en sak igjen kan bli aktuell. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining, jf. den legitime interessen angitt over) og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11.

Fakturering:

Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten dersom klienten ber om dette. For privatkunder, benyttes personens private postadresse for utsendelse av faktura. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatkunder. IT-drift og sikkerhet: Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 f (interesseavveining, jf. vår legitim interesse knyttet til nevnte aktiviteter) og vår rettslig forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 32 og 6 nr. 1 bokstav c.  

4 Hvem vi deler personopplysninger med

Advokat Ljoså gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Personopplysninger utlevert etter samtykke fra klient utleveres typisk til motparter, domstoler og offentlige organer. Advokater er imidlertid underlagt en sterk taushetsplikt, som kun kan oppheves ved samtykke fra den som har krav på hemmeligholdet. Personopplysninger gitt til advokater vil dermed ikke utleveres til andre uten samtykke fra klient, bortsett fra i helt spesielle tilfeller hvor dette er lovpålagt. Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

5 Lagring av personopplysninger

Klientarkiv lagres i 10 år (med bakgrunn i foreldelsesloven § 10) for å kunne dokumentere hvordan saken er håndtert dersom det skulle oppstå en tvist med eller mot advokatkontoret. Regnskapsmaterialet som nevnt i bokføringsloven § 13 skal oppbevares i 5 år, eller 3 år og seks måneder etter regnskapsårets slutt, avhengig av hva slags regnskapsmateriale det dreier seg om. Kopier av dokumenter som er benyttet til kundekontroll oppbevares i fem år. Se nærmere i hvitvaskingsloven § 22.

6 Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

Trekke samtykke tilbake:

Dersom du har samtykket til behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.

Be om innsyn:

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Be om retting eller sletting:

Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Dataportabilitet:

I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført i et maskinlesbart format til et annet advokatfirma. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet.

Klage til tilsynsmyndigheten:

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

7 Sikkerhet

Advokat Ljoså har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk, og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Tilgang til personopplysninger (og klient-/saksinformasjon) er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver.  

8 Endringer i personvernerklæringen

Advokat Ljoså kan gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på virksomhetens nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

9 Kontaktopplysninger

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller du vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med Advokat Tone Ljoså, Tomtegata 4, 2615 Lillehammer. Telefon sentralbord: 61 25 79 79, mobil: 48 23 16 81.