Saker som er feilbehandlet av NAV på grunn av feiltolkning av EØS-regelverket

Det er opprettet en egen ordning for fri rettshjelp for de som er rammet av NAVs feilbehandling på grunn av feil tolkning av EØS-reglene. Ordningen gjelder der saken er blitt gjenopptatt av NAV. I de tilfellene der bruker ønsker å klage på NAVs nye vedtak, vil den nye rettshjelpsordningen sikre de berørte gratis juridisk bistand. Se: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-rettshjelpsordning-skal-sikre-berorte-i-eos-saken/id2680904/

Vi har deltatt på kurs ved Advokatforeningen om oppfølging av disse sakene. Se https://www.advokatforeningen.no/aktuelt/Nyheter/2019/desember/kurs-om-advokaters-oppfolging-av-nav-saken/