Trygderett

Hvilke saker kan Advokat Ljoså hjelpe deg med?

Advokat Tone Ljoså kan hjelpe deg med å vurdere grunnlag for klage på vedtak gjort av NAV eller andre. For eksempel klage over avslag på eller beregning av sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, foreldrepenger, tilskudd til bil eller andre hjelpemidler.

Jeg bistår i klagesaker overfor NAV, Statens Pensjonskasse, KLP og Trygderetten, og eventuell overprøving av Trygderettens vedtak i retten

Ved klage og anke over vedtak gjort i henhold til folketrygdloven vil man kunne ha rett til fri rettshjelp hvis man er alene med inntekt under 246.000,- kr årlig, eller gift eller har felles økonomi med til sammen inntekt under 369.000, kr årlig før skatt.

Saker som er rammet av feilbehandling av NAV på grunn av feiltolkning av EØS-regelverket

Det er opprettet en egen ordning for fri rettshjelp for de som er rammet av NAVs feilbehandling på grunn av feil tolkning av EØS-reglene og saken er blitt gjenopptatt av NAV. I de tilfellene der bruker ønsker å klage på NAVs nye vedtak, vil den nye rettshjelpsordningen sikre de berørte gratis juridisk bistand. Se: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-rettshjelpsordning-skal-sikre-berorte-i-eos-saken/id2680904/

Jeg har deltatt på kurs ved Advokatforeningen om oppfølging av disse sakene, se https://www.advokatforeningen.no/aktuelt/Nyheter/2019/desember/kurs-om-advokaters-oppfolging-av-nav-saken/

 

Fagområder

Vi bistår innenfor de fleste rettsområder, med hovedtyngde på: