Utlendingsrett

Advokat Ljoså bistår blant annet i saker om:

  • forhåndsvarsel eller vedtak om utvisning
  • forhåndsvarsel eller vedtak om tilbakekall av oppholdstillatelse og flyktningesatus
  • oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring (familiegjenforening)
  • oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid
  • visum
  • norsk statsborgerskap

Advokathjelp og dekning av advokatutgifter i saker om tilbakekall og utvisning

Hvis du har fått ett forhåndsvarsel eller vedtak om tilbakekall eller utvisning bør du kontakte advokat så raskt som mulig, da det vanligvis løper frister på to eller tre uker for å sende uttalelse og tre uker for å klage. Advokat Tone Ljoså kan hjelpe deg med å skrive uttalelse eller klage. I saker om tilbakekall av oppholdstillatelse og flyktningstatus får du fri rettshjelp fram til det er fattet endelig vedtak i Utlendingsnemnda (UNE) eller saken blir henlagt, slik at du ikke trenger å betale advokaten selv. Også i mange utvisningssaker kan du få dekket advokathjelp av det offentlige. Ta kontakt med oss hvis du er usikker på om du kan få fri rettshjelp.

Andre saker

I andre utlendingssaker, f.eks. søknad om oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring/familiegjenforening eller arbeid, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap, visum eller reisedokumenter får du vanligvis ikke fri rettshjelp. De fleste rettshjelpsforsikringer/advokatforsikringer dekker heller ikke advokatbistand i slike saker. Advokat Tone Ljoså har erfaring med å bistå med søknad og klage i slike saker.

Fagområder

Vi bistår innenfor de fleste rettsområder, med hovedtyngde på: