Endringer i regler om foreldreansvar

Reglene om foreldreansvar i barneloven er endret, og trådte i kraft 1. januar 2020. Endringene gjelder barn som blir født 1. januar 2020 eller senere, og hvor foreldrene verken er gift eller bor sammen på fødselstidspunktet.

Tidligere har reglene vært slik at mor har foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde sammen ved barnets fødsel. Barneloven er nå endret. Utgangspunktet nå er felles foreldreansvar for alle, også for de som ikke har vært gift eller bodd sammen. Mødre kan etter de nye reglene melde fra til Folkeregisteret innen ett år etter fødselen dersom de ønsker foreldreansvaret alene. Dersom faren likevel ønsker foreldreansvaret, kan han bringe saken inn for retten. Retten skal da fatte en avgjørelse ut fra en vurdering av barnets beste. Far kan melde fra om at han ikke vil ha felles foreldreansvar innen den samme fristen.