Vi hjelper deg med din barnevernssak

Advokat Ljoså bistår blant annet med:

  • veiledning og bistand der barnevernet foretar undersøkelse
  • klage  på akuttvedtak om plassering av barn utenfor hjemmet
  • begjæringer fra barnevernet om omsorgsovertakelse for Fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker
  • begjæringer fra barnevernet om adopsjon for Fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker
  • begjæringer om plassering på institusjon
  • spørsmål om samvær med foreldre ved omsorgsovertakelse
Ta kontakt

Bekymringsmelding

En barnevernssak starter som regel med en bekymringsmelding. Barnevernet vurderer om bekymringsmeldingen skal følges opp med undersøkelsessak eller henlegges.

Undersøkelsessak

En undersøkelsessak kan ende enten med henleggelse og/eller at barnevernet tilbyr hjelpetiltak. I noen saker mener barnevernet at det foreligger alvorlig mangel i omsorgen, og at situasjonen ikke kan avhjelpes med hjelpetiltak, slik at barnet må flyttes ut av foreldrehjemmet.

Sak om omsorgsovertakelse

Dersom barnevernet mener at det er nødvendig at de overtar omsorgen for barnet og flytte det ut av hjemmet, må barnevernet reise sak om omsorgovertakelse for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som fatter vedtak i saken.

Et vedtak fattet av fylkesnemnda, kan ankes til tingretten.

Rett til samvær

Dersom det blir fattet vedtak om omsorgsovertakelse, har foreldrene og barnet rett til samvær med hverandre. Hvor mye samvær det skal være, og hvor ofte, bestemmes også av fylkesnemnda eller retten.

Akuttvedtak

Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet. Et slikt vedtak kan påklages til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Barnets beste

I alle avgjørelser som gjelder barnet, skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet.

Advokathjelp og dekning av advokatutgifter

Vi bistår i hovedsak foreldre eller barn i saker der barneverntjenesten gjør vedtak om omsorgsovertakelse eller midlertidige akuttvedtak om at barn plasseres ute av hjemmet. I slike saker får foreldre, og de barna som får oppnevnt advokat, dekket dette av det offentlige i forbindelse med at sakene skal behandles i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Advokatbistand dekkes også for overprøving av Fylkesnemndas vedtak i tingretten, og eventuelt ved videre domstolsbehandling.

De private partene kan selv ønske å bruke en bestemt advokat, og denne kan varsle Fylkesnemnda om dette.

Vi kan også gi råd og bli med i møter med barnevernet på tidligere tidspunkt i saker der barneverntjenesten for eksempel har igangsatt en undersøkelsessak. I disse tilfellene vil man i mange tilfeller måtte betale for advokat selv, hvis man ikke får barneverntjenesten til å akseptere å dekke noe advokatkostnad, eller får innvilget fritt rettsråd etter søknad.